Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

24 Thg 12 2009 | vanthamhoang | Tài liệu đại cương

Lượt xem: 12.601, Trả lời: 13

 1. vanthamhoang

  vanthamhoang Power Econ Power Econ

  Dưới đây là những câu hỏi cơ bản để các bạn tham khảo trước xem có phải là những thứ mà các bạn cần thiết hay không, còn câu trả lời chi tiết thì mình xin gửi ở file đính kèm. Chúc các bạn học và làm bài thi thi tốt nhé*-:)

  Caâu 1: Phaân tích nhöõng yeâu caàu cô baûn veà phöông phaùp hoïc taäp nghieân cöùu nhöõng nguyeân lyù cô baûn cuûa CN Maùc –Leânin, cho ví duï minh hoïa vaø lieân heä baûn thaân?

  Caâu 2: Moái quan heä giöõa Vaät chaát vaø YÙ thöùc, cho ví duï minh hoïa vaø lieân heä baûn thaân?


  Caâu 3: Taïi sao noùi maâu thuaãn laø nguoàn goác ñoäng löïc cuûa söï vaän ñoäng vaø phaùt trieån, cho ví duï minh hoïa?


  Caâu 4: Phaân tích baûn chaát con ngöôøi, yù nghóa cuûa vaán ñeà naøy? Vaø lieân heä baûn thaân
  Caâu 5: Nhöõng baøi hoïc ruùt ra cho baûn thaân sau khi nghieân cöùu quy luaät giaù trò?


  Caâu 6: Vì sao saûn xuaát ra giaù trò thaëng dö laø quy luaät kinh teá tuyeät ñoái cuûa CNTB? Taïi sao coù khuûng hoaûng kinh teá döôùi thôøi CNTB? Cho ví duï minh hoïa.


  Caâu 7; Vì sao laïi coù coâng ty coå phaàn, tö baûn giaû vaø thò tröôøng chöùng khoaùn? Cho ví duï minh hoïa


  Caâu 8: Nguyeân nhaân daãn ñeán CNTB ñoäc quyeàn nhaø nöôùc? CNXH neân vaø khoâng neân tieáp thu gì cuûa CNTB ñoäc quyeàn nhaø nöôùc?


  Caâu 9: Taïi sao laïi coù thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH? Lieân heä thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH ôû Vieät Nam.


  Caâu 10: Vì sao noùi daân chuû XHCN vöøa laø ñoäng löïc, vöøa laø muïc tieâu cuûa coâng cuoäc xaây döïng CNXH? Phaân tích xaây döïng gia ñình Vaên hoùa XHCN? Lieân heä baûn thaân.

  Các file đính kèm:

  Xem Thêm Bài Mới:

 2. vuduongminh

  vuduongminh Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  :)]mình muốn tìm một số đề tiểu luận nguyên lý CN Mác Lê nin
 3. viettel22

  viettel22 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  Mình đang rất cần những tài liệu trên. Thanks
 4. thaison533

  thaison533 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  Cảm ơn bạn mình muốn tham khảo một số câu hỏi trắc nghiệm môn này bạn giúp mình được không?
 5. copcon196

  copcon196 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  Cảm ơn bạn nhiều nhé. Mình sắp thi hết môn môn này rùi và đang tìm tài liệu.Bạn có nhiều câu hỏi rất hay. Thanks
 6. nguyenthithuytrang

  nguyenthithuytrang Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  minh dang can tai lieu trac nghiem nhung nguyen ly co ban cua chu nghia mac lenin ban nao co giup minh voi .thanks nhiu! chuc cac ban co mot ngay hoc tap va lam viec vui ve nhe.
 7. viettel22

  viettel22 Gà kinh tế Econ

 8. uh_ke_tao

  uh_ke_tao Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  mình đang phải viết tiểu luận Mác -Lênin
  bài là phải dài, bác nào có cho mình xin với
  thank
 9. jinlee167

  jinlee167 Gà kinh tế Econ

  Phản hồi: Nguyên lý cơ bản CN Mác LêNin (Các câu hỏi và câu trả lời) >7 điểm

  mình sắp thi môn này nên rất cần tài liệu, thanks bạn nhìu nhé

Chia sẻ trang này